Telefon +45 77 32 16 60

Generel husorden i vores lejemål

Husordens-reglement

Ejendomskontoret:
Wagner Ejendomme ApS
Bispensgade 9, 1. sal, 9000 Aalborg
www.wagnerejendomme.dk / ejendomme@wagnerejendomme.dk

Administration:
Tlf. 77 32 16 60
Mandag – torsdag – 8.00-16.00
Fredag – 8.00-15.30

Udenfor åbningstid kan henvendelse ske pr. mail.

I nødstilfælde kan Trine Wagner træffes på tlf. 40 44 66 82

Generelt:
Denne husorden er gældende som vilkår til den indgåede lejekontrakt, og lejer er forpligtet til at overholde de heri fastsatte bestemmelser, jf. Lejelovens § 27, stk. 2. Lejer er endvidere forpligtet til at sørge for, at husordensreglerne også overholdes af medlemmer af lejers husstand samt de personer og gæster, som besøger lejer eller opholder sig i dennes lejlighed. Overtrædelse af husordensregler kan i gentagelsestilfælde medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet efter Lejelovens § 83 litra e eller § 93 litra g.

Ændring af husorden:
Reglerne i denne husorden kan løbende ændres eller revideres af udlejer, og en evt. efterfølgende ny udgave af husordenen indgår herefter som et nyt vilkår for lejekontrakten, jf. Lejelovens § 27, stk. 2.

Affald:
Der må ikke henstilles kasserede effekter, møbler, hvidevarer eller lign. på ejendommens arealer – heller ikke i forbindelse med indflytning eller fraflytning af lejemålet. Emballage fra elektronik, hvidevarer m.v. skal man som lejer selv bortskaffe. Dette må ikke placeres i ejendommens renovationsbeholdere, der kun må bruges til almindeligt husholdningsaffald.

Erhvervslejere skal selv sørge for fjernelse af eget affald.

Boring:
Opsætning af billeder, reolsystemer, gardiner o.lign. kan ske dagligt fra kl. 9.00 – 19.00. Weekends og helligdage dog kun til kl. 16.00.

Adfærd:
Der er mere lydt i en beboelsesejendom, end de fleste er klar over. Derfor skal der generelt udvises hensyn overfor ejendommens øvrige lejere, dette gælder også gæster i ejendom-men. Enhver form for brug af støjende elektriske maskine (tv, radio m.v.) skal særligt efter kl. 20.00 ske i så afdæmpet form, at dette ikke er til gene for andre lejere. Hvis der holdes fest, skal alle omkringboende, der kan blive generet af festen adviseres mindst 1 uge i forvejen, og efter kl. 23.00 skal støjniveauet fra lejligheden være på et minimum.

Fællesarealer:

 • Trappe, gang og afsatser skal holdes ryddelige.
 • Rygning ikke er tilladt på fællesarealerne.
 • Der må intet opbevares i trappeopgangen/fællesarealerne.
 • I kælder må lejer kun opbevare/hensætte effekter i det tildelte rum.
 • Cykler, barnevogne og andet må ikke opbevares eller henstilles på trapper, afsatser, terrasser eller udvendigt opad muren, heller ikke selv om det er for en kortere periode.
 • Udlejer kan ved egen foranstaltning fjerne uberettiget anbragte genstande. Finder forurening af fællesarealerne sted må den nødvendige rengøring foretages straks af den beboer, der har forvoldt forureningen.
 • Parkering i gården er ikke tilladt. P-pladserne er kun forbeholdt p-pladslejerne.

Elevator:
Elevatoren må ikke blokeres. Der må ikke benyttes palleløftere og lign. i elevatoren. Elevatoren skal altid rengøres efter brug.

Fejl og uorden:
Fejl og uorden ved de i ejendommen værende installationer til forsyning af lys, varme, vand og evt. andre installationer skal hurtigst muligt anmeldes skriftligt til ejendomskontoret på ejendomme@wagnerejendomme.dk. Dog skal der gøres opmærksom på at reparationer af komfur, emhætte, vandhaner, køleskab, cisterner, dørlåse o. lign. er udlejer uvedkommende. Den enkelte lejer er dog pligtig til straks at lade disse ting reparere, da det ellers kan forårsage stort spild og være til gene for de øvrige beboere.

Lejer kan ikke selv rekvirere håndværker. Såfremt lejer alligevel bestiller håndværker, er det for egen regning.

Husdyr:
Det er ikke tilladt at holde nogen form for husdyr(bl.a. kan nævnes hunde, katte, krybdyr, slanger, mus, rotter, marsvin o.lign. samt fugle og akvariefisk.) Det er ikke tilladt at fodre dyr på ejendommen.

Vask/tøjtørring:
Der er ikke tilladt at benytte vaskemaskine eller tørretumbler i tidsrummet kl. 23.00 – 07.00, da der skal være ro i ejendommen. Tøjtørring må ikke finde sted i lejligheden af hensyn til fugt, ligesom det ikke må finde sted fra vinduer eller på trapper. På altanen er det tilladt, hvis tørrestativ benyttes.

Altan/terrasser:

 • Der må ikke henstå inventar eller øl-/ vandkasser på altanen/terrassen, ligesom den ikke må bruges som opbevaringsplads for affald og lignende.
 • Altanen/terrassen må ikke beklædes.
 • Afløbsrør skal altid holdes fri for blade m.m.

Vinduer:
Vinduerne på trappeopgangen skal under regn, sne, frost, og stormvejr holdes lukkede. Den enkelte lejer er pligtig til at refundere de udgifter til reparationer, der måtte opstå ved overtrædelse af denne bestemmelse.

Vedligeholdelse:

 • Afløb: Lejer skal holde gulvafløb og afløb fra køkkenvask, håndvask og brusekabine rene, så de ikke tilstopper eller giver lugtgener. Hæld derfor ikke fedt og madolie i vasken, da det kan sætte sig fast i afløbsrør. Afløb, vandlåse m.v. skal som minimum gennemgås og om nødvendigt renses én gang månedligt.
 • Udluftning: Lejer forpligter sig til at sørge for god udluftning på badeværelset, således at fugt og vandskade undgås. Lejer er i øvrigt forpligtet til at lufte ud i hele lejemålet, minimum én gang dagligt.
 • Opvarmning: Luk ikke for varmen om vinteren. Manglende opvarmning kan medføre frostsprængninger i vandrør og forårsage vandskader med meget store omkostninger til følge. Lejer er ansvarlig for opvarmning af sit lejemål og derfor også for skader ved manglende overholdelse heraf.

Fraflytning Boliglejemål:
Lejligheden skal på fraflytningsdagen afleveres klargjort. Senest 10 arbejdsdage før fraflytning skal udlejer og lejer gennemgå lejemålet for at aftale, hvad der skal udbedres før lejemålet afleveres. Såfremt lejligheden ikke afleveres i aftalt stand skal lejeren betale husleje for den periode, der medgår til istandsættelsen.

 

Dette er den overordnede husorden for Wagner Ejendomme. Afvigelser kan forekomme i enkelte ejendomme.